คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.......................................................
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวสารเศรษฐศาสตร์

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

12 ก.ค. 2567

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

28 มิ.ย. 2567

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วิทยากรภาษาไทย – Department of Cooperatives

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/TpD9ZpdF6EZuXGp97 หรือสแกน QR CODE ตามโปสเตอร์

 

 

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

26 มิ.ย. 2567

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)

26 มิ.ย. 2567

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)
เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://so15.tci-thaijo.org/index.php/A_EMS/index

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ Econ Break talk ในหัวข้อ “ทุนการค้าและการคลังท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

24 มิ.ย. 2567

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Econ Break talk บรรยายเรื่อง “ทุนการค้าและการคลังท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
📍ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.
📍ณ ห้อง EC 5628 อาคารปฎิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์
https://forms.gle/rmxP1Q8ANmUsM9Em8

📢แล้วพบกัน📢 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567

18 มิ.ย. 2567

📢แล้วพบกัน📢
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567
📆 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
⏰ ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Asian Journal of Applied Economics, ISSN 2985-1610 (Online), 

29 มี.ค 2567

Journal Title Change

Starting from Volume 30, Issue 2 (July-December 2023), the Applied Economics Journal (AEJ) will change its title to the ‘Asian Journal of Applied Economics’ (AJAE). This change aims to enhance its focus, making it more distinctive, and aligning with the new TCI’s ISSN criteria, which seeks to elevate Thai journals to an international standard.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล EMIS

29 มี.ค 2567

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูล EMIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในตลาดที่เกิดใหม่มากกว่า 145 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลข่าว ข้อมูลบริษัท และรายงานวิจัยจากหลากหลายที่ อาทิเช่น BMI, Euromonitor, Market Line และอื่นๆ รายละเอียดฐานข้อมูลประกอบไปด้วย:
📍ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทมากกว่า 10 ล้านบริษัท ทั้ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียน (Company Analysis, Financial Statement- Listed & Non-Listed Companies)
📍ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทพร้อมงบการเงินมากกว่า 3 ล้านบริษัท (Financial Statements)
📍ข้อมูลการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A, ECM)
📍ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 370 อุตสาหกรรม (Industry Analysis, NAICS & EMIS
Industries)
📍ข้อมูลบทวิเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริษัท (Company & Industry
Reports)
📍ข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวสำนักพิมพ์อัพเดทรายวันในทุกๆ ประเทศทั้งสำนักพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ
(Industry News, Company News, M&A News)
📍 เครื่องมือการใช้งานที่ง่ายและสะดวกบนฐานข้อมูล EMIS อาทิ เช่นเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงอุตสาหกรรม,
เครื่องมือค้นหาข้อมูลบริษัท เป็นต้น (Benchmark Indicators, Screener, Comparison etc.)
** สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูล EMIS**
📌โดยจัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ EC5504 ชั้น อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azymMfjmPHhRTdgC7

ขอเชิญชวนรับฟัง เสวนาพิเศษ หัวข้อ “Innovation through and beyond SDGs: lesson learned from green businesses”

29 มี.ค 2567

“สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://kasets.art/IL4Q3x

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับชั่วโมงกิจรรมด้านวิชาการ “

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” Camping ground business design รุ่นที่ 1/2567

29 มี.ค 2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” Camping ground business design รุ่นที่ 1/2567

จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” Camping ground business design รุ่นที่ 1/2567 จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📆 วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
🏫 Onsite ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และดูงานและทำ Workshop ที่ Bangkok Backyard
🌈วิทยากรโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดจากภาคภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยากรรับเชิญ คือ คุณธนัช ชาญนิธิบวร และคุณพัชริดา ธรรมเกสร ผู้ร่วมก่อตั้ง Bangkok Backyard
▶️หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจลานกางเต็นท์ หรือ ผู้ที่สนใจอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหรือลานกางเต็นท์ในอนาคต
▶️หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมการท่องเที่ยว,กรมส่งเสริมการเกษตร, อบต., เทศบาล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวลานกางเต็นท์ในอนาคต
⭐จุดเด่นของโครงการอบรมนี้
✅การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านโมเดลธุรกิจและการตลาด และได้ความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ทำธุรกิจลานลานกางเต็นท์จริง เพื่อเรียนรู้ก่อนตัดสินใจธุรกิจลานกางเต็นท์ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ เข้าใจกลุ่มลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ
✅มี ใบ Certificate รับรองจากมหาวิทยาลัย
✅ Workshop ไปพร้อมกับวิทยากร และดูงานในสถานที่จริงที่ ลานกางเต็นท์ Bangkok Backyard
✅หลักสูตรระยะสั้น เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
✅งานและทำ Workshop ที่ Bangkok Backyard
✅ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวหรือลานกางเต็นท์มาก่อน
✅สามารถออกใบเสร็จในนามองค์กรได้
💰ค่าใช้จ่ายในการอบรม ราคาพิเศษสำหรับรุ่นที่ 1 เพียง 4,990 บาท/ท่าน
🔴 ชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินผ่านบัญชี (เท่านั้น) ชื่อบัญชี “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Camping ground business design การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขบัญชี 663-1-13538-9 เมื่อชำระค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยให้ทางผู้สมัครส่งหลักฐานมาทาง https://kasets.art/uAcx1N
รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม นี้ เท่านั้น
⚡สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Inbox เพจ Facebook Camping Business Design ธุรกิจลานกางเต็นท์ แคมป์ปิ้ง https://www.facebook.com/campingdesignku/
โทร 085-946-1150 (คุณก้อง) Email: campingdesignku@gmail.com
💥 หมายเหตุ: ราคานี้รวมอาหารว่าง + อาหารกลางวัน แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปดูงานที่ Bangkok Backyard
และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
#campinglife #camping #campground #bangkokbackyard #upskillreskill

โครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon

29 มี.ค 2567

🎉 กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon 😉

📢 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2566

📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น🔥

✨ ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท✨

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
❤️ 1. Happy University @KU
🧡 2. Low – carbon for Safe Mobility & Transportation , Alternative Energy
💛 3. Low – carbon for Good Health & society , Friendly Environment
💚 4. Low – carbon for Sustainable Education & Tourism
💜 5. Low – carbon for Creative Food & Agriculture
💡รายละเอียดการส่งผลงาน >> https://kasets.art/408ZAM
📍 ลิ้งค์ส่งผลงาน
📂 คณาจารย์ บุคลากร >> https://kasets.art/Bmw1M6
📂 นิสิต (ระดับปริญญาตรี) >> https://kasets.art/yd9soo
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานิสิต 02-118-0167 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-Mail : kusdgs…

เชิญเข้าร่วมเสวนา “อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย: การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน”

29 มี.ค 2567

วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง EC5205 โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาล

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

29 มี.ค 2567

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จากทั้งหมด 85 ทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
1.1.เอกสารสำหรับนำเสนอแผนธุรกิจ ในนามสกุลไฟล์ PDF จำนวน 1 หน้า
1.2. Power Point หรือไฟล์นำเสนออื่นๆ ไม่จำกัดจำนวนหน้า สำหรับให้ทางคณะ
ทำงานได้ดำเนินการเตรียมไฟล์ให้พร้อม ในวันนำเสนอ

2.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 (Onsite)
เวลา 13.00 – 16.00 น.
EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอไม่จำกัดรูปแบบ และใช้เวลาการนำเสนอแผนงานไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นช่วงตอบคำถาม โดยจะมีการจับเวลา หากใช้เวลาครบตามกำหนดผู้นำเสนอจะไม่สามารถนำเสนอต่อได้

3.ผลงาน :
ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด พร้อมระบุรายละเอียดสมาชิกในทีม และใส่หัวข้อ E-mail ว่า “ส่งแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งที่E – mail : ess.eco@ku.th
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ติดต่อสอบถาม : นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
จัดทำโดย : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/essecoku คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-579-1544 ต่อ 5204 – 5206 ess.eco@ku.th

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Manuscript ครั้งที่ 1

29 มี.ค 2567

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความวิจัยต้นฉบับภาษาไทย หรือต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อส่งตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับ Q1 และ Q2 โปรดสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการตามโปสเตอร์ดังแนบ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ตารางกิจกรรม
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560