ทำเนียบคณบดี

พระพิจารณ์พาณิชย์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2502
ศ.จ. พันรธุม ดิษยมณฑล
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2518
ศ.จ. ดร.โสภิณ ทองปาน
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2525
ผศ. ดร.จำเนียร บุญมา
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2531
ศ.จ. ดร.ประเจิด สินทรัพย์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532
รศ. ศรีอรุณ เรศานนท์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535
ศ.จ. ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
รศ. ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
ดร.ชัยวัฒน์ คนจริง
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
รศ. ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
รศ. ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
ผศ. ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
รศ. ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ดำรงตำแหน่งคณบดี
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564