รางวัลบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
12 ก.ค. 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับบุคลากรของคณะฯ 3 ท่าน ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567
25 มิ.ย. 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
25 มิ.ย. 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
25 มิ.ย. 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะรัฐมตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
25 มิ.ย. 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนานุสรณ์
25 มิ.ย. 2567
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
25 มิ.ย. 2567
นางสาวนภสร ขาวเรือง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
29 มี.ค 2567
เลือกหน้า