สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความ คิดที่จะก่อตั้งองค์กรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาจากคณะสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดย คณบดีขณะนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ช่วยกันคิดและติดต่อ ประสานกับศิษย์เก่าผู้นำในทุกสาขาของคณะ เพื่อก่อตั้งองค์กรนทำนอง”สมาคม”ขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอให้จัดตั้งในรูป “ชมรม” ก่อนในระยะเริ่มต้น จึงได้มี ชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2527
                นอกจากการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการชมรมให้สมาคมศิษย์เก่าได้ทราบแผ่กว้าง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไปแล้ว ชมรมยังได้จัดทำ “ข่าวจากบ้าน” ในลักษณะจดหมายข่าว บอกให้สมาชิกศิษย์เก่าทราบเรื่องราวของคณะ (อันเป็นบ้านของศิษย์เก่า)ในปัจจุบัน ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร แตกต่างไปจากสมัยที่ท่านศึกษาอย่างไรบ้าง เป็นต้นว่ามีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ทราบและร่วมภูมิใจกับความเจริญก้าวหน้าของ “บ้าน เก่า” ของท่าน เมื่อรวบรวมสมาชิกได้พอสมควรแล้ว ชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชื่อ ย่อ ศบ.มก.ได้จัดงานสังสรรค์ประจำปีตามโอกาสอำนวย ปีแรกจัดเมื่อคณะอายุ 45 ปี ต่อมาเมื่ออายุ 47 และ 50 ปี ต่อจากนั้นก็จัดในรูปแบบงานคืนสู่เหย้าทุก ๆ ปี จนถึงปัจจุบัน โดยมีการเรียนเชิญบูรพาจารย์ของคณะมาให้ศิษย์แสงมุทิตาจิตด้วย
                ชมรม ศบ.มก. มีประธานมาแล้วรวม 4 คน คือ อาจารย์จำเนียร บุญมา อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คุณเทพราช วิโนทัย และอาจารย์วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่มิอาจลืมได้ คือ อาจารย์จำรัส อรุณภู่ ซึ่งเป็นผู้ที่คอยทำงานด้านธุรการต่างๆ ของสมาคมในช่วงตั้งแต่การมีสถานะเป็นชมรมจนกระทั้งการก่อตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่า ท่านก็ยังคอยช่วยงานอยู่เรื่อยมา แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมหรือนายกสมาคมก็ตาม
                แนวคิดของผู้ก่อตั้งชมรมมีอยู่ว่า จะให้ชมรมเป็นของศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา และทุกระดับปริญญา (ตลอดจนโครงการมินิต่าง ๆ) จาก (1) คณะเศรษฐศาสตร์-สหกรณ์ (2) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากคณะที่แตกมาจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คือ (3)คณะเศรษฐศาสตร์ และ (4)คณะ บริหารธุรกิจ นอกจากศิษย์เก่าแล้วชมรมยังถือว่าสมาชิก(นิสิต)ปัจจุบันของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจทุกคนเป็นสมาชิกสมทบด้วย วัตถุประสงค์หลักในการตั้งชมรม ศบ.มก. ประกอบด้วย
              1.เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่าสมาชิก (ซึ่งถือว่าศิษย์เก่าทุกคนเป็นสมาชิก)
              2.ช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์ทั้งในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกันเอง ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีพระคุณต่อสังคมส่วนรวม
              3.ส่งเสริมศิษย์เก่าที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมกันสร้างบทบาทการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ
ภายใต้การนำของอาจารย์วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ประธานชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีสถานภาพเป็น สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจใช้ชื่อย่อว่า “ศศ.บธ” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Economic and Business Alumni Association”เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2546 มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดแรก 15 คน ประกอบด้วย
นายจำเนียร บุญมา ที่ปรึกษานายกสมาคม
นายมนตรี คงตระกูลเทียน ที่ปรึกษานายกสมาคม
นายเทพราช วิโนทัย นายเทพราช วิโนทัย
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสมาคม
นายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายก
นายประชีพ ชูพันธ์ อุปนายก
นายประชีพ ชูพันธ์ ประชาสัมพันธ์
นายวิทยา สินธุวราวรรณ ปฏิคม
นายประสงค์ ตันฑยรรยง ปฏิคม
นางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท ปฏิคม
นายศิริศักดิ์ สุระเดชะ ปฏิคม
นายวุฒิ โชสิวสกุล นายทะเบียน
นางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ เหรัญญิก
นางมณฑาทิพย์ ภัคยาภรณ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางพัชรา ตัณฑยรรยง เลขานุการ
              ผู้ก่อตั้งชมรมตั้งปณิธานไว้ว่า ในอนาคตขอให้ตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้หมุนเวียนไปยังศิษย์เก่าสาขาต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ขอให้พวกเราได้ทราบและทำให้เป็นจริงด้วย (จากเอกสารงานคืนสู่เหย้า ศบ.มก. วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook: สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มก. https://www.facebook.com/EBAAKU