สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

พันธกิจสำนักงานเลขานุการ

 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งพร้อมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสี่คณะแรก ที่ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ประกาศใช้เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2486 เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา มีภารกิจหลักในสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ การให้บริการและประสานงานเพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการในปัจจุบัน มีหน่วยงานภายใน 5 งาน ประกอบด้วย งานบริการการศึกษา งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล งานแผนและพัฒนาองค์กร งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ และงานคลังและพัสดุ

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

 

โครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ

 

งานบริการการศึกษา

ภารกิจ

 • การบริหารด้านงานทะเบียนและประมวลผล เช่น การประสานงานรับนิสิตใหม่ การลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บแฟ้มทะเบียน รวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน การขอแก้ไขคะแนน การขอจบการศึกษา การขอความเห็นชอบจบการศึกษา
 • การบริการคำร้องด้านการเรียนของนิสิต
 • การจัดตารางเรียนตารางสอบประจำภาค การจัดทำข้อสอบ
 • สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และประสานงานประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • การบริหารงานห้องสมุดพิทยาลงกรณ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นแหล่งจัดหารวบรวมจัดเก็บ ส่งเสริมการค้นคว้าและการอ่าน และให้บริการข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
 • วางแผนการจัดหาและจัดบริการอุปกรณ์สื่อภาพ สื่อเสียง บันทึกภาพ บันทึกวีดิทัศน์ เสียง สำหรับการเรียนการสอน การประชุม กิจกรรมต่างๆ ดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมให้บริการใช้งาน ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะและศักยภาพนิสิต ทั้งในด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านทุนการศึกษา ด้านสวัสดิการนิสิต และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมนุมและสโมสรนิสิต ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความเป็นอยู่และส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีของนิสิต
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

 • การวางแผนการจัดสรรอัตรากำลัง ความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและความต้องการตามสายงาน
 • การบริหารงานบุคคล การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การสรรหา/คัดเลือกตำแหน่งทางการบริหาร การตัดโอนย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
 • การจัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร การขอตำแหน่งทางวิชาการ/การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น การปรับวุฒิ/เปลี่ยนตำแหน่ง การลาศึกษาต่อ/การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ
 • การจัดการด้านสารบรรณ งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ ด้านธุรการทั่วไป และการประสานงานด้านต่าง ๆ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
 • การประชาสัมพันธ์และแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก
 • ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานประชุม การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุมการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดส่งรายงานการประชุม
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนและพัฒนาองค์กร

ภารกิจ

 • การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศภายในคณะ และการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับคณะ
 • ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และการปรับแผน ตลอดจนวิเคราะห์ และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานย่อยภายในสังกัดคณะ
 • ดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่สำคัญของคณะ
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการดำเนินงานในระบบ CHE QA Online และกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
 • การศึกษาวิจัยสถาบัน การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลสถิติ และประมวลผล เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของคณะ และติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ระดับคณะ (Ranking by subject)
 • ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล และรายงานผล เพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงานภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ
 • การดูแลระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในคณะ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลคณะ ระบบเว็บไซต์คณะ และระบบการให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กรเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ภารกิจ

 • การบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ การใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ตามตารางเรียนและนอกเหนือจากตารางเรียน การตกแต่งสถานที่กิจกรรมต่างๆ ในการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ
 • ให้บริการขอใช้พื้นที่ ห้องประชุม/สัมมนา จากบุคคลภายนอก การจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ
 • ให้บริการยานพาหนะ จัดรถรับ-ส่งบุคลากรของคณะทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม งานกิจกรรมต่างๆ และการบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
 • ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อาคารต่างๆ สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคของคณะ ห้องเรียนและห้องประชุม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอด
 • การดูแลเปิด-ปิด งานระบบเครื่องกลต่างๆ เช่น ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบสื่อสาร ฯลฯ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ๆ อาคารสถานที่
 • การกำกับดูแลการรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร และงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของคณะเศรษฐศาสตร์
 • การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน จัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานในการป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน และการรับมือในขณะเหตุเกิด การจัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้งานและป้องกันการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการฝึกซ้อมการอพยพจากอาคารสูง
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานคลังและพัสดุ

ภารกิจ

 • การบริหารบัญชีและการเงินทุกประเภท ตรวจสอบทางการเงิน รายงานการเงิน ทะเบียนคุมเบิกจ่าย และจัดการข้อมูลระบบ ERP
 • ดำเนินการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท การเบิก–ถอนเงินรายได้
 • การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 • การบริหารงานพัสดุ และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ดำเนินการควบคุมดูและวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน ทำการจัดทำบันทึกรับวัสดุครุภัณฑ์ในระบบทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมทำการตรวจเช็ค การตรวจสอบสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ อยู่ตลอดเวลา
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย