ภาควิชาสหกรณ์

ภาควิชาสหกรณ์
รศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
Dr. Assoc.Prof.
Email
feconht@ku.ac.th
รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
Dr. Assoc.Prof.
Email
fecovss@ku.ac.th
รศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
Dr. Assoc.Prof.
Email
fecoapsu@ku.ac.th
ผศ.ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
Ph.D.Asst.Prof.
Email
fecoppso@ku.ac.th
ผศ.ดร.กนกอร สีมานนท์
Ph.D.Asst.Prof.
Email
fecokos@ku.ac.th
ดร.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
Ph.D.
Email
fecotrk@ku.ac.th
ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที
Ph.D.Asst.Prof.
Email
fecosipo@ku.ac.th
ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล
Ph.D.
Email
fecolan@ku.ac.th
ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์
Ph.D.
Email
fecoppsu@ku.ac.th
ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Ph.D.Asst.Prof.
Email
fecophp@ku.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Ph.D.Prof.
Email
fecophr@ku.ac.th