คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภา กุลดิลก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ดร. หม่อมหลวง กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สืบพงศกร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย อุดมวิทิต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์

ดร.บวร ตันรัตนพงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา

ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม

ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต

นางเบญจมาศ แย้มพลอย

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ