บริการให้เช่าห้องอบรม / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / สัมมนา

เพื่อให้การใช้บริการห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัย อำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องพัก อุปกรณ์ และการใช้บริการการวิเดราะห์ต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และโสดทัศนูปกรณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 และให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ ดังนี้

ขั้นตอนการจองใช้บริการห้อง

1.การใช้ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากการใช้ในราชการของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ใช้ในกรณี ดังนี้
        1.1 ให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย และสอบสัมภาษณ์
        1.2 ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย และสอบสัมภาษณ์
2. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ที่นอกเหนือจากการใช้ในการเรียน การสอน การประชุม สัมมนา ของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามอัตราแนบ ท้ายประกาศฉบับนี้
3. การใช้ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สถานที่ดังกล่าว ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
4. การขอใช้ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ ต้องยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดและชําระคําธรรมเนียม ณ สํานักงานเลขานุการ ก่อนวันใช้อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ การขอใช้ ห้องประชุมในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
5. ให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการใช้ และดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตามประกาศนี้
6.การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือการชําระค่าธรรมเนียมที่ต่างไปจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องประชุม
ลำดับ
ขนาดห้อง / คน
อัตรา / ชม. (บาท)
บุคลากรภายใน มก.
บุคลากรภายนอก มก.
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
1
น้อยกว่า 21
150
200
200
250
2
21 - 50
300
350
350
400
3
51 - 100
400
450
450
500
4
101 - 150
450
600
550
700
5
มากกว่า 150
550
700
650
800
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องประชุม พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
ลำดับ
ขนาดห้อง / คน
อัตรา / ชม. (บาท)
บุคลากรภายใน มก.
บุคลากรภายนอก มก.
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
1
น้อยกว่า 21
350
400
400
450
2
21 - 50
500
550
550
600
3
51 - 100
600
650
650
700
4
101 - 150
650
800
750
900
5
มากกว่า 150
700
900
850
1000
  • อุปกรณ์ หมายถึง เครื่อง LCD, Visuaizer และ Computer
  • เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
  • ในวันราชการ หมายถึงวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
  • นอกเวลาราชการ หมายถึง เวลาในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมพิเศษ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
ลำดับ
ขนาดห้อง / คน
อัตรา / ชม. (บาท)
บุคลากรภายใน มก.
บุคลากรภายนอก มก.
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
1
5315
400
450
500
550
2
5416
400
450
500
550
3
5515
400
450
500
550
4
5706
400
450
500
550
5
5628
700
800
800
900
6
235 อาคาร 3
600
650
650
700

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากการใช้ในการเรียน การสอน การประชุม สัมมนา ของกณะเศรษฐศาสตร์ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในฮัตราดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ชนิดของโสตทัศนูปกรณ์
อัตรา / ชม. (บาท)
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
นอกสถานที่ เหมาจ่าย / วัน
เครื่องฉาย LCD Projector
100
150
1000
Visualizer
100
150
1000
Computer Notebook
100
150
1000
จอรับภาพ
50
100
400

หมายเหตุ : วันรับ – ส่ง มอบโสตทัศบูปกรณ์ไม่คิดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ลำดับ
ขนาดห้อง / คน
อัตรา / ชม. (บาท)
บุคลากรภายใน มก.
บุคลากรภายนอก มก.
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
1
ไม่เกิน 30
1200
1400
1600
1800
2
มากกว่า 30
1400
1600
1800
2000
หมายเหตุ : 1. จัดเสิร์ฟชา กาแฬ น้ำ อาหารว่าง และอาหารกลางวันได้บริเวณโถงหน้าห้องคอมพิวเตอร์
                2. คณะมีห้องปรับอากาศ สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท (ห้อง 5504)