ประวัติคณะ

ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์

ปีที่ก่อตั้ง 2486

คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2481 การศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์จะต้องเข้ารับการอบรม ณ กรมสหกรณ์ การจัดอบรมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2486 โดยคณะสหกรณ์เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และ คณะประมง มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับราชการในกรมสหกรณ์ โดยมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์เป็นคณบดีคนแรก และอาจารย์ ทนุ ศาตราภัย เป็นเลขานุการคณะฯ คณะสหกรณ์มีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร นี้มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนก ด้วยกันคือ

1
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
แผนกวิชาสหกรณ์
3
แผนกวิชาบัญชี
4
แผนกวิชานิติศาสตร์
พ.ศ. 2495

ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะสหกรณ์ เป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อให้การศึกษากว้างขวางมากขึ้นและเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้นประสงค์จะเน้นความสำคัญของสหกรณ์จึงใช้ชื่อว่า คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนกวิชา คือ

1
แผนกวิชาสหกรณ์
2
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์
3
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรม
4
แผนกวิชาบัญชี
5
แผนกวิชานิติศาสตร์
6
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
7
แผนกวิชาสังคมวิทยา
8
แผนกวิชาเป็ดเตล็ด

จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามา ที่บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีจนถึงปี พ.ศ. 2501 และยังคงดำรงตำแหน่งคณบดีกิตติมศักดิ์ของคณะฯ จนถึงปี พ.ศ. 2506 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อจากคุณพระพิจารณ์พาณิชย์จนถึงปี พ.ส. 2518
ได้มีการปรับปรุงแผนกวิชาต่างๆ ประกอบด้วย

1
แผนกวิชาสหกรณ์
2
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์
3
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
4
แผนกวิชาบัญชีและการธุรกิจ
5
แผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาาสตร์
6
แผนกวิชาสถิติ
พ.ศ. 2506

คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างตึกเรียนหลังแรกที่บางเขน เป็นตึก 3 ชั้น และได้ขออนุญาตใช้พระนาม “พิทยาลงกรณ” เป็นชื่อ ได้มีพิธีเปิด”ตึกพิทยาลงกรณ”อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2507 โดย ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2509

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพที่ขยายตัวตามความเจริญของบ้านเมือง โดยเพิ่มสาขาวิชาอีกหลายแขนงพร้อมทั้งได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการใหม่ในปี พ.ศ. 2511 จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาต่างๆ ภายใต้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย) ขึ้นเป็นภาควิชาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512

โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ภาควิชาคือ

1
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
3
ภาควิชาสหกรณ์
4
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
5
ภาควิชาบัญชี
6
ภาควิชาการตลาด

จนกระทั่งเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ธันวาคม พ.ศ. 2535

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนนิสิตและคณาจารย์เป็นจำนวนมาก มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากคณะเกษตร พร้อมกันนั้นความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในคณะฯ ได้ขยายตัวทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

ปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ
1
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
3
ภาควิชาสหกรณ์
4 หน่วยงานสนับสนุน คือ
1
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
2
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
3
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
4
ศูนย์กิจการนานาชาติ