ผลงานวิชาการ

หมวดหมู่
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperatives Economics
รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน Finance for Saving and Credit Union Cooperatives
ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์ Quantitative Analysis for Cooperatives Management
รศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ 01119452Economic of Water Resurce
กรณีศึกษา:การใช้การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตรCase study: using design thinking in agribusiness
เลือกหน้า