วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างคนที่มีปัญญา ความรู้ และทักษะ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรม และจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. สร้างงานวิจัย เครือข่ายวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ (KUECON)

K
Knowledge creation (การสร้างสรรค์)    
U
Unity (การรู้รักสามัคคี)
E
Ethic (มีคุณธรรม)
C
Competency (สมรรถณะในการแข่งขัน)
O
Openness (เปิดรับสิ่งใหม่)
N
Networking (การสร้างเครือข่าย)

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE)

ปรับตัว เรียนรู้ มุ่งมั่น มีคุณธรรม เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะเชิงสมรรถนะด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างงานวิจัย งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการองค์กร บุคคล และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล