สายตรงคณบดี

Your Voice Matter
เสียงของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์

ระบบรับฟังเสียงของนิสิต อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์