ผลงานวิจัยเด่น

บริการแก่สังคม

การอบรมโครงการหลักสูตร : การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 7
01 ก.ย. 2566
การอบรมโครงการหลักสูตร : การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 6
31 ส.ค. 2566
การอบรมโครงการหลักสูตร : การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 5
31 ส.ค. 2566
ตำรา
ECONOMIC PLANNING การวางแผนเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน Macroeconomics
ผลงานวิจัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
สัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “Natural Resource Substitution and Long-Run Economic Growth in an endogenous model”
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Brown Bag หัวข้อ “Towards a Progressive Economics Curriculum : How should we decide what to teach in the future? โดย Mare Casper