หลักสูตร ระดับปริญญาโท

หลักสูตร ภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย 6 หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

English Programs

English Programs 1 หลักสูตร
Master of Science in Agricultural and Resource Economics
English Programs

หมายเหตุ

มีเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย