ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
Ph.D. (International Economics and Economics of Development), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 404
Email
fecokwc@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
Ph.D. (Economics), Oregon State University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 403
Email
fecocyp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
M.A. (Economics), Thammasat University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 207
Email
fecoakl@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดตะวัน ชนะกุล
Ph.D. (Economics), University of Vienna, Austria
Tel.
0-2561-3474 ext. 111
Email
fecocwc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์
Ph.D. (Economics), University of Colorado at Boulder, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 301
Email
fecotmp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
Ph.D. (Applied Economics and Management), Cornell University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 406
Email
thanasin.t@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารยฺ์ ดร. ธนา สมพรเสริม
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 401
Email
thana.s@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
Ph.D. (Economics), University of Kentucky, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 208
Email
fecotrl@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 402
Email
fecotss@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นนทร์ วรพาณิชช์
Ph.D. (Graduation, Population Education), Mahidol University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 303
Email
feconov@ku.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
Ph.D. (Economics), Chulalongkorn University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 313
Email
fecobdc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 405
Email
piyaphan.c@ku.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์
Ph.D. (Agricultural Economics), Kasetsart University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 304
Email
fecoppt@ku.ac.th
Email
puttiphat@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย
Ph.D. (Economic Development and Policies), Kobe University, Japan
Tel.
0-2561-3474 ext. 408
Email
fecomnl@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสดา เวษฎาพันธุ์
M.S. (Economics), Kasetsart University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 203
Email
fecorove@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรดี จงอัศญากุล
Ph.D. (Economics), University of Colorado, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 315
Email
fecowdj@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ ตุ้มมงคล
Ph.D. (Agricultural, Environmental and Regional Economics), Pennsylvania State University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 108
Email
worawan.t@ku.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Ph.D. (Agricultural Economics), Texas A&M University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 211
Email
witsanu.a@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง
Ph.D. (Economics), University of London, U.K.
Tel.
0-2561-3474 ext. 308
Email
wuthiya.s@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
Ph.D. (Economics), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 309
Email
fecossb@ku.ac.th
Email
saksitb@yahoo.com
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน
Ph.D. (Economics), The Ohio State University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 407
Email
fecospd@ku.ac.th
ผศ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต
Ph.D. (Agricultural Economics), Kasetsart University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 209
Email
lbcsmu@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัณหะ เหมวนิช
Ph.D. (Economics), University of Warwick, U.K
Tel.
fecoshh@ku.ac.th
Email
0-2561-3474 ext. 307
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
Ph.D. (Economics), Thammasat University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 302
Email
supanee.h@ku.th
Email
fecospn@ku.ac.th
ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช
Ph.D. (International of Development), Nagoya University, Japan
Tel.
0-2561-3474 ext. 109
Email
fecospb@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี พุ่มภิญโญ
Ph.D. (Urban Environmental Management), AIT, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 101
Email
fecosup@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
Ph.D. (Economics), Oregon State University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 105
Email
fecoslp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. โสมสกาว เพชรานนท์
Ph.D. (Agricultural Economics), Ohio State University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 201
Email
fecosob@ku.ac.th
Email
somskaow.b@ku.th
ดร. ห้องศิลป์ ศรีเกตุ
Ph.D. (Economics), University of Leicester, U.K.
Tel.
0-2561-3474 ext. 306
Email
fecohss@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
Ph.D. (Economics), University of Birmingham, United Kingdom
Tel.
0-2561-3474 ext. 313
Email
fecoadl@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
Ph.D. (Economics), Thammasat University, Thailand
Tel.
0-2561-3474 ext. 310
Email
fecoand@ku.ac.th
ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์
Ph.D (Economics and Finance), University of St.Gallen, Switzerland.
Tel.
025613474 ต่อ 314
Email
feconrt@ku.ac.th
Email
navarat.te@ku.th
ดร. ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง
Ph.D. (Economics), Clemson University, U.S.A.
Tel.
0-2561-3474 ext. 305
Email
fecoyls@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี เกศวยุธ
Ph.D. (Economics), University of Essex,U.K.
Tel.
0-2561-3474 ext.312
Email
dusanee.k@ku.ac.th
Email
fecodnk@ku.ac.th
ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
Ph.D (Agricultural, Environmental and Regional Economics) , The Ohio State University, U.S.A
Tel.
0-2561-3474 ext.202
Email
feconcc@ku.ac.th
Email
nattanicha.chai@ku.th