สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทำเนียบนายกสมาคม

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
พ.ศ. 2546 – 2552
นางชาลอต โทณวนิก
พ.ศ.2552 – 2556
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
พ.ศ.2556 – 2564
รศ.ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
พ.ศ. 2564 - 2566
นายเวทย์ นุชเจริญ
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน