สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการสมาคม
1.นายมนตรี
คงตระกูลเทียน
ที่ปรึกษา
2.นางบุษรา
อึ๊งภากรณ์
ที่ปรึกษา
3.นายสายัณห์
สตางค์มงคล
ที่ปรึกษา
4.นายวุฒิ
โชสิวสกุล
ที่ปรึกษา
5.นายชาญ
ธาระวาส
ที่ปรึกษา
6.นายนริศ
ศรีอุเทนชัย
ที่ปรึกษา
7.รศ.ดร. วิจิตต์ศรี
สงวนวงศ์
ที่ปรึกษา
8.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ปรึกษา
9.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษา
10.นายเวทย์
นุชเจริญ
นายกสมาคม
11.นางสาวรุจิรา
ริมผดี
อุปนายก
12.นางสาวอาภา
อรรถบูรณ์วงศ์
อุปนายก
13.นายชรัส
ลิขิตคุณวงศ์
อุปนายก
14.นายกุลวุฒิ
วนาสวัสดิ์
อุปนายก
15.นางพัชรา
ตัณฑยรรยง
อุปนายก
16.นางมีนา
ศุภวิวรรธน์
กรรมการ
17.นายชัชวาล
พลจันทร์
กรรมการ
18.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
พจนศิลป์
กรรมการ
19.นายศิริพงศ์
วิริยะวิบูลย์กิจ
กรรมการ
20.นายกฤษฎิ์
กรรมการ
21.นายวสันต์
มหิงษา
กรรมการ
22.นายธนุส
สุภาสัย
กรรมการ
23.นายกรพรรณ
ศุขเฉลิม
กรรมการ
24.นายประสงค์
ตัณฑยรรยง
กรรมการและนายทะเบียน
25.นางสาวสิระดา
แย้มกลีบ
กรรมการและปฏิคม
26.นายรักชาติ
อรุณาทิตย์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
27.นางสาวณิธิชา
ธรรมธนากูล
กรรมการและเหรัญญิก
28.นายบวร
ตันรัตนพงศ์
กรรมการและเลขานุการ