ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
อรปรียา รอสูงเนิน
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร