ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์

ระเบียบการยืมคืน

ชนิดสิ่งพิมพ์

ผู้ยืม

จำนวนเล่ม

กำหนดเวลา
ยืมสิ่งพิมพ์

ค่าปรับ
ต่อ 1 รายการ

หนังสือทั่วไป
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์

10
15
20

2 สัปดาห์

30วัน

วันละ 5 บาท

วิทยานิพนธ์,
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ตัวเล่มและซีดี)

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ
นิสิตปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ

3 รายการ

2 สัปดาห์

วันละ 5 บาท

วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

นิสิต
(ตรี, บัณฑิต)
อาจารย์

ให้อ่านภายในห้องสมุด
หรือยืมถ่ายเอกสาร
5 รายการ

ส่งคืน
ภายในวันที่ยืม

วันละ 30 บาท

หนังสือสำรอง

นิสิต (ตรี, บัณฑิต)

1 เล่ม

1 คืน
(ยืมได้หลัง 15.00 น.
ส่งคืนก่อน 9.00น.
วันรุ่งขึ้น)

ชั่วโมงละ 5 บาท
หรือ
ไม่เกินวันละ 30 บาท