ข่าวสารและกิจกรรม

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

12 ก.ค. 2567

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)
เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://so15.tci-thaijo.org/index.php/A_EMS/index

In Clude Conference 2024 (การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567)
นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อและชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 5502 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
เลือกหน้า