ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

26 มิ.ย. 2567

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)
เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://so15.tci-thaijo.org/index.php/A_EMS/index

“คู่มือนิสิตใหม่ “คณะเศรษฐศาสตร์
24 มิ.ย. 2567 ข่าวนิสิต
📢แล้วพบกัน📢 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567

📢แล้วพบกัน📢
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567
📆 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
⏰ ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

In Clude Conference 2024 (การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567)
เลือกหน้า