ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล EMIS

29 มี.ค 2567

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูล EMIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในตลาดที่เกิดใหม่มากกว่า 145 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลข่าว ข้อมูลบริษัท และรายงานวิจัยจากหลากหลายที่ อาทิเช่น BMI, Euromonitor, Market Line และอื่นๆ รายละเอียดฐานข้อมูลประกอบไปด้วย:
📍ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทมากกว่า 10 ล้านบริษัท ทั้ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียน (Company Analysis, Financial Statement- Listed & Non-Listed Companies)
📍ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทพร้อมงบการเงินมากกว่า 3 ล้านบริษัท (Financial Statements)
📍ข้อมูลการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A, ECM)
📍ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 370 อุตสาหกรรม (Industry Analysis, NAICS & EMIS
Industries)
📍ข้อมูลบทวิเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริษัท (Company & Industry
Reports)
📍ข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวสำนักพิมพ์อัพเดทรายวันในทุกๆ ประเทศทั้งสำนักพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ
(Industry News, Company News, M&A News)
📍 เครื่องมือการใช้งานที่ง่ายและสะดวกบนฐานข้อมูล EMIS อาทิ เช่นเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงอุตสาหกรรม,
เครื่องมือค้นหาข้อมูลบริษัท เป็นต้น (Benchmark Indicators, Screener, Comparison etc.)
** สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูล EMIS**
📌โดยจัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ EC5504 ชั้น อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azymMfjmPHhRTdgC7

Share on social:

ข่าวสารแนะนำ

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วิทยากรภาษาไทย – Department of Cooperatives

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/TpD9ZpdF6EZuXGp97 หรือสแกน QR CODE ตามโปสเตอร์

 

 

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)
26 มิ.ย. 2567 การศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.