รายการเช็คสั่งจ่าย / โอนเงิน ในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน