รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์นิสิตเก่า มก. รุ่น 44เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2567ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคูม