ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัยเนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง”คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์”