นางสาวนภสร ขาวเรือง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์