คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะรัฐมตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567