โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics)