โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 Financial Institutions and the Economy ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย