โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ และ วิชา 01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (พุทธมณฑลสาย 7)