อิทธิพลของการจัดการกำไรที่ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลจ่ายแก่สมาชิกการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก และการจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย