สัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “Natural Resource Substitution and Long-Run Economic Growth in an endogenous model”