สหกรณ์เปรียบเทียบ: กรณีศึกษาสหกรณ์มอนดรากอนประเทศสเปน และชุนนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Comparative of Mondragon Cooperative Corporation and The National Federation of Agricultural Cooperative Associations of Japan)