รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ และ อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Asian Economic Symposium 2019