รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่รุนแรงมากในภาคเหนือ