ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562