ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ อ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน