ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Economics Condition and Mental Health in Thailand”