ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562