ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สัณหะ เหมวนิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563