ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”