ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย