ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ