ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รศ) รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562