ผู้เข้าร่วมฟัง Brown Bag Seminar ประจำปี 2563 เรื่อง “Economic Conditions and Mental Health in Thailand”