ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ Factors Affecting Liquidity in the Case of the Savings and Credits Co-operatives