ความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุต่อความ มุ่งมั่นในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (The relationship between antecedents and commitment as member of saving cooperatives)