ครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง, 01101361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ, 01101362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักการระบายน้ำ