ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และ ผศ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”