ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อเรื่อง “The Economics of Durable Goods and The College Textbook Market”